رزین های تیکسوتروپیک :

رزین هایی که با اعمال تنش چرخشی ویکسوزیته آنها کم می شود به عبارت دیگر در هنگام همزدن ویسکوزیته شل می شوند و بعد از آن ویسکوزیته آنها افزایش می یابد. برای این نوع رزین ها پارامتری به نام، شاخص تیکسوتروپی تعریف می شود که بر اساس نسبت ویسکوزیته با سرعت 6 دور بر دقیقه و سرعت 60 دور بر دقیقه محاسبه می شود. این نوع رزین معمولا به صورت کبالت خورده به بازار عرضه می شود. بر اساس نوع کاربرد میزان ویسکوزیته، شاخص تیکسوتروپی و ژل تایم تنظیم خواهد شد.