شعار و ارزش های سازمان:

ماموریت:

طراحی و تولید انواع ماتریس های پلیمری و افزودنی های مکمل در صنایع کامپوزیتی در راستای توسعه همه جانبه پایدار.

چشم انداز:

تبدیل شدن به یکی از دوتامین کننده رزین های تخصصی صنایع کامپوزیتی کشور تا سال 1402

 

ارزش های تعهد شده:

مشتریان:موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان است.

کارکنان:کارکنان شایسته(صادق،مسئولیت پذیر،پاسخگو،متعهد،علاقه مند به یادگیری و کارتیمی،خلاق و نوآور)بعنوان مهمترین و ارزشمند ترین سرمایه فراپل تلقی میشوند.

سهامداران:رضایت سهامداران از طریق  افزایش  مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی،فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی تامین میگردد.

تامین کنندگان و شرکای تجاری:تعامل با تامین کنندگان و شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت میگیرد.

جامعه: رسالت و مسئولیت اجتماعی فراپل در قبال جامعه و محیط زیست در راستای  رعایت الزامات قانونی  و حفظ منابع ملی تعیین شده است. دقت در حفظ شرایط محیط کارکنان و احترام به ارزش های جامعه ای  که در آن زندگی می کنیم حائز اهمیت است.